I. НАИМЕНОВАНИЕ
Чл.1. Сдружението на Българските зъболекари /СБЗ/ е сдружение с нестопанска цел, юридическо лице с наименование: “СДРУЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ЗЪБОЛЕКАРИ”. В този Устав СБЗ ще се нарича за краткост: “Сдружението”.

II. СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС
Чл.2. Седалището и адреса на управление на Сдружението са : 1000 София, ул. Цар Калоят №6, хотел "Рила", офис 216.
III. ЦЕЛ НА СБЗ
Чл.3.

 1. Професионална, социална и икономическа реализация на членовете си.
 2. Въвеждане, реализиране и утвърждаване на Европейските стандарти в денталната медицина.

IV. ВИД НА ДЕЙНОСТ
Чл.4. Сдружението осъществява дейност в обществена полза.
V. СРЕДСТВА ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ

Чл.5. Сдружението е доброволна организация на зъболекари със следните средства за осъществяване на целите:

 1. изграждане на Българска камара на лекарите по дентална медицина;
 2. разработване на проект за Закон за денталното здраве;
 3. взаимодействие с доброволни здравни осигурителни институции;
 4. прилагане на критерии и стандарти за европейска дентална практика;
 5. защита и застраховка от професионален риск и заболяванияна членовете на СБЗ;
 6. професионално усъвършенстване и квалификация на членовете на СБЗ по критериите на ЕС.
 7. изграждане на информационна система;
 8. взаимодействие и работа със сродни организации в България и чужбина;
 9. социални дейности за членовете на СБЗ.

VI. СРОК НА СЪЩЕСТВУВАНЕ
Чл.6. Сдружението се създава за неопределено време.
VII. ЧЛЕНСТВО
Чл.7. В Сдружението членуват зъболекари и студенти по дентална медицина, които приемат и изпълняват неговия Устав и Програма.

Чл.8. Членството възниква след подаване на заявление и попълнена анкетна карта.

Чл.9. /1/ Членството се прекратява:

 1. по собствено желание с подаване на заявление;
 2. от действия, уронващи доброто име на Сдружението;
 3. при неплащане на членски внос в продължение на една година;
 4. поради поставяне под запрещение;
 5. при смърт.

/2/ При прекратяване на членството Сдружението не дължи внесените до момента вноски.

VIII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ
Чл.10. Всеки член има право:

 1. да избира и да бъде избиран в органите на управление на СБЗ;
 2. да се ползва от всички права, произтичащи от Устава и Програмата на СБЗ.

Чл.11. Всеки член на Сдружението е длъжен:

 1. да спазва Устава на Сдружението;
 2. да съдейства за изпълнение Програмата на СБЗ.

IX. УСТРОЙСТВО

Чл.12. /1/ Сдружението се състои от:

 1. индивидуални членове;
 2. почетни членове.
 3. конференция;
 4. управителен съвет.

XI. НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ
Чл.13. Националната конференция е върховен орган на Сдружението. Тя се състои от всички нейни членове; бива: редовна, /провеждаща се ежегодно/ и извънредна.

Чл.14. /1/ Националната конференция:

 1. приема, изменя и допълва Устава;
 2. приема други вътрешни актове;
 3. избира и освобождава членовете на Управителния съвет;
 4. приема и изключва членове;
 5. утвърждава почетните членове по предложение на Управителния съвет;
 6. взима решения за участие в други организации;
 7. взима решения за преобразуване или прекратяване на Сдружението;
 8. приема годишната програма за дейността на Сдружението;
 9. приема финансовия отчет и бюджета на Сдружението;
 10. определя размера на членския внос;
 11. изслушва, обсъжда и приема отчета за дейността на Управителния съвет и освобождава Управителния съвет от отговорност;
 12. избира Председателя и членове на УС на Сдружението: тайно и с мнозинство;
 13. отменя  решения на другите органи на Сдружението, които противоречат на закона, устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на Сдружението;

/2/ Правата по ал. 1, т. 1, 3, 7, 9, 11, и 13 не могат да се възлагат на други органи на Сдружението.

/2/ Членовете на Сдружението могат да се сдружават свободно /в клубове/.

X. ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ
Чл.15. Органи на управление на Сдружението са:

 1. Общо събрание, наречено Национална

/3/ Решенията на Националната конференция са задължителни за другите органи на Сдружението.

/4/ Решенията на Националната конференция подлежат на съдебен контрол относно тяхната законосъобразност и съответствие с Устава.

/5/ Решенията на органите на Сдружението, които са взети в противоречие със закона, Устава или предходно решение на Националната конференция могат да бъдат оспорвани пред Националната конференция по искане на заинтересуваните членове на Сдружението или негов орган, отправено в едномесечен срок от узнаването им, но не по-късно от една година от датата на взимането на решението.

/6/ Споровете по ал. 5 могат да бъдат повдигани пред съда по регистрация на Сдружението от всеки член на Сдружението или негов орган, или от прокурора в едномесечен срок от узнаването им, но не по-късно от една година от датата на вземане на решението.

Чл.16. /1/ Националната конференция се свиква от Управителния съвет по негова инициатива или по искане на най-малко 1/3 от членовете й. Ако в случая Управителният съвет в месечен срок не отправи писмено покана за свикване на Националната конференция, тя се свиква от съда по седалището на Сдружението по искане на заинтересованите членове или натоварено от тях лице.

/2/ Националната конференция се свиква с писмена покана, която се обнародва в „Държавен вестник”.Тя трябва да съдържа деня, часа, мястото и дневния ред на заседанието и да бъде поставена в сградата в която се намира седалището на УС най-малко един месец преди посочения ден.

/3/ Времето за публикуване на съобщението за откриване на Национална конференция не може да бъде по-малко от тридесет дни.

/4/ Уведомлението за провеждане на Национална конференция може да се извърши и по електронна поща при спазване на условието от т.2 и т.3

Чл.17. Заседанието се провежда на адреса на седалището на Сдружението, освен ако в поканата не е посочено друго място.

Чл.18. /1/ Националната конференция е законна, ако присъстват повече от половината от всички членове на Сдружението.

/2/ Ако не се яви нужният брой членове, заседанието се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и може да се проведе, колкото и членове да се явят.

Чл.19. /1/ Всеки член на Националната конференция има право на един глас.

/2/ Член на Националната конференция няма право на глас при решаването на въпроси, отнасящи се до:

 1. него, неговия съпруг/а/ или роднини по права линия – без ограничения, по съребрена линия – до четвърта степен, или по сватовство – до втора степен включително;
 2. юридически лица в които той е управител или може да наложи или възпрепятства вземането на решения.
 3. едно лице може да представлява не повече от трима членове на Националната конференция въз основа на писмено пълномощно. Преупълномощаване не се допуска.

Чл.20. /1/ Националната конференция взима решения с мнозинство от присъстващите с изключение на решенията по чл. 15, ал. 1, т. 1 и т. 7, които се вземат с квалифицирано мнозинство – 2/3 от присъстващите.

/2/ По въпроси, които не са включени в обявения в поканата дневен ред, не може да се вземат решения.

XII. УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ
Чл.21. /1/ Управителният съвет е управителен орган на Сдружението. Той се състои от Председател, и още двама членове.

/2/ Управителният съвет се избира поименно, тайно и с мнозинство от Националната конференция за срок от две години.

Чл.22. Управителният съвет:

 1. определя обема на  представителната власт и функциите на Председателя
 2. осигурява изпълнението на решенията на Националната конференция;
 3. разпорежда се с имуществото на Сдружението при спазване изискванията на Устава, управлява средствата на Сдружението, съгласно решенията на Националната конференция, приема дарения и завещания;

стта на Сдружението;

 1. подготвя и внася в Националната конференция предложение за утвърждаване на почетните членове;
 2. определя реда и организира извършването на дейността на Сдружението, включително и тази в обща полза, и носи отговорност за това;
 3. определя адреса на Сдружението;
 4. свиква Националната конференция и определя Дневен ред;
 5. предлага на Председателя на Сдружението назначаване, освобождаване и определяне възнагражденията на техническия персонал;
 6. създава работни групи за изпълнение целите и задачите на Сдружението;
 7. взема решения по всички въпроси, които по закон или съгласно Устава не спадат в правата на друг орган;
 8. изпълнява задълженията, предвидени в Устава;
 9. при прекратяване на Сдружението, извършва ликвидацията му или определя лице за извършването й;

Чл.23. /1/Заседанията на Управителния съвет се свикват и ръководят от Председателя, а в негово отсъствие – от член на УС. Председателя е длъжен да свика заседание на Управителния съвет и при писмено искане на една трета от членовете му. Ако Председателят не свика заседанието в седмичен срок, то може да се свика от всеки един от заинтересуваните членове на Управителния съвет;

/2/ Управителният съвет може да взема решение, ако на заседанието му присъстват повече от половината от неговите членове;

/3/ Присъстващо е и лице с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения. Гласуването на този член се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието;

/4/ Решенията на Управителния съвет се взимат с мнозинство от присъстващите, а решенията по чл. 22, т. 3, т. 7 и т. 14 с мнозинство от всички членове;

/5/ Управителният съвет може да вземе решение и без да бъде провеждано заседание, ако протоколът за взетото решение бъде

 1. подготвя и внася в Националната конференция проект за бюджет;
 2. подготвя и внася в Националната конференция отчет за дейно подписан без забележки и възражения за това от всичките му членове.

 

/6/ (Изм.-Протокол от общо събрание от 08.10.2011г)За заседанията на Управителния съвет се води Протокол, който се подписва от Председателя и членовете на УС.


XIII. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СДРУЖЕНИЕТО
Чл.24. /1/ Председателят на Сдружението се избира от Националната конференция за срок от две години.

/2/ Не може да бъде избиран за повече от два последователни мандата един и същ Председател на Сдружението.

/3/ Председателят на Сдружението встъпва в длъжност от момента на избора му;

/4/ Председателят на Сдружението:

 1. представлява Сдружението;
 2. организира работата на Управителния съвет и ръководи заседанията му;
 3. съхранява печата на Сдружението.

XIV. ИМУЩЕСТВО НА СДРУЖЕНИЕТО
Чл.27.  /1/Имуществото на Сдружението се набира чрез:

 1. годишен членски внос;
 • годишният членски внос се заплаща еднократно до 31 март на всяка текуща година или по изключение на две равни вноски – до 31 март и 31 юли;
 • за член на Сдружението, който е съпруг, съпруга или дете на друг   член, размерът на членският внос е една втора;
 • за членове на Сдружението до 30 години членският внос е в размер на една втора;
 • за студенти по дентална медицина членският внос е в размер на една трета.
 1. целеви вноски;
 2. дарения и завещания;
 3. други начини, разрешени от законите на държавата.

/2/ Годишният членски внос се определя с решение на Националната конференция.

XV. ПРЕКРАТЯВАНЕ
Чл.28. /1/ Сдружението на Българските зъболекари се прекратява:

 1. по решение на Националната конференция с квалифицирано мнозинство – 2/3 от присъстващите.
 2. по решение на съда по седалището на Сдружението, когато:а/ не е учредено по законния ред;б/ извършва дейност, която противоречи на закона или е противна на обществения ред или добрите нрави;в/ е обявено в несъстоятелност.

/2/ Решението на съда по ал. 1, т. 1 и т. 3 се постановява по иск на всеки заинтересуван или на прокурора.

/3/ Съдът може да даде подходящ срок за отстраняване на основанието за прекратяване и неговите последици.

/4/ В случаите на ал. 2 прекратяването се вписва служебно и съдът назначава ликвидатор.

XVI. ЛИКВИДАЦИЯ
Чл.29. /1/ При прекратяване на Сдружението се извършва ликвидация.

/2/ Ликвидацията се извършва от Управителния съвет или от определено от него лице.

/3/ ако ликвидатор не е определен по реда на ал. 2, както и в случая на чл. 28, ал. 1, т. 1, той се определя от съда по седалището на Сдружението.

/4/ Относно неплатежоспособността, съответно – несъстоятелността, реда за ликвидация и правомощията на ликвидатора се прилагат съответно разпоредбите на Търговския закон.
XVII. ИМУЩЕСТВО СЛЕД ЛИКВИДАЦИЯ
Чл.30. /1/ Разпределянето на останалото след удовлетворяването на кредиторите имущество се решава съгласно Устава от Управителния съвет или от определено от него лице.

/2/ Ако не съществуват лицата по ал. 1 или ако те са определяеми, имуществото преминава върху общината по седалището на Сдружението. Общината е длъжна да използва полученото имущество за дейност, възможно най-близка до целта на прекратеното Сдружение.

/3/ Имуществото по ал. 1 и ал. 2 не може да се разпределя, продава или по какътво и да било начин да се прехвърля на ликвидатор, назначен извън кръга на лицата по ал. 2 с изключение на дължимото им възнаграждение.

/4/ Лицата, придобили имущество в резултат на извършената ликвидация по ал. 1 – ал. 3, отговарят за задълженията на прекратеното Сдружение до размера на придобитото.
XX. ЗАЛИЧАВАНЕ НА СДРУЖЕНИЕТО
Чл.31. След разпределяне на имуществото, ликвидаторът е длъжен да поиска заличаване на вписването на Сдружението от съда по седалището на Сдружението.
XXI. ПЕЧАТ, АБРЕВИАТУРА И ГРАФИЧЕН ЗНАК
Чл.32. Сдружението има собствен кръгъл печат с надпис по периферията: „СДРУЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ЗЪБОЛЕКАРИ” и в центъра: „УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ”.
Чл.33. Абревиатурата на Сдружението е:1.    на български език: СБЗ;2.    на английски език: ABD /Association of Bulgarian Dentists/.

Чл.34. Графичният знак е: Абревиатурата на фона на националния трикольор.

Чл.35. За неуредени в този Устав въпроси се прилагат Законът за юридическите лица с нестопанска цел и действащото българско законодателство.