На 22 февруари 1997 г. в XX столична стоматологична поликлиника, стоматолози от София и страната създават своя организация - Сдружение на българските стоматолози. Целта е да се обединят зъболекарите у нас за развитието на здравноосигурителна система и на касово сдружение. Сдружението на Българските Зъболекари е доброволна организация. Тя обединява група зъболекари, със сходен начин на мислене, по проблеми на съвременната дентална медицина.

За постигането на тази цел организацията си поставя задачи:

 • да изразява и отстоява интересите, гражданската и професионална позиция на съсловието, 
 • да защитава и подпомага издигането на обществения престиж на професията, 
 • да работи за необходимите  промени  в съществуващата  нормативна уредба на здравеопазването,
 • да следи за спазването на утвърдените правила за професионално поведение от страна на своите членове.

В основата на сдружението стои инициативата на група българскистоматолози. Орагнизацията избира Управителен и Контролен съвет, както и свой председател - д-р Иван Антикаджиев.

Сред задачите на сдружението са още лобиране в законодателната и изпълнителната власт, елитарност на организацията, необходимостта тя да бъде коректив, а не създател на здравноосигурителна система и пр. Подчертава се, че СБС няма за цел да се превръща в синдикат и държи на коректност идобри взаимоотношения с БСС, БЛС, здравните синдикати и организации.

Едни от фундаменталните идеи, около които сдружението търси и намира свои членове и привърженици, са отпадането на задължителното членство в БЗС, създаването на стоматологична камара у нас и съхраняването на наименованието “зъболекар”.

Освен д-р Иван Антикаджиев председатели на СБС (днес СБЗ) са били д-р Георги Цалов, д-р Мария Джорова и д-р Венцислав Стоев. В момента тази функция заема д-р Анатолий Кънев. Почетни членове на СБЗ са Акад. Николай Попов и доц. Велфин Истатков.

Основни цели на организацията са:

 • издигане престижа на денталната професия;
 • въвеждане на съвременния европейски и световен опит при лечението и профилактиката на денталните заболявания на българските граждани;
 • непрекъснато усъвършенстване професионалните умения на българските зъболекари;
 • създаване на уникална система за следдипломно обучение и квалификация;
 • участие в работата на Световната дентална асоциация - FDI;
 • активна дейност по решаване на конкретни задачи, свързани с европейската интеграция на българските зъболекари;организиране на ежегодни конкурси за студенти - зъболекари и връчване на стипендии за отличен успех и активна дейност в програми, свързани с денталната наука;
 • активно участие в българската научна дейност.

Тя включва следните основни мероприятия:

 • организиране месеци на устната хигиена, съвместно с профилактични фирми, партньори на Сдружението;
 • организиране на семинари, лекционни и практически, по конкретни аспекти на денталната наука;
 • участие в ежегодни международни конгреси и симпозиуми;
 • участие в международни дентални изложения.

През изминалите единадесет години СБЗ доказа, че успешно изпълнява основните цели на организацията.

Мероприятията, които провежда ежегодно, са утвърдени сред зъболекарите от цялата страна.